Regulamin

Regulamin sklepu internetowego eshop.takt.eu

 

Aktualizacja: 2020-03-11

Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego produktów poligraficznych oraz multimedialnych (płyty CD/DVD/płyty winylowa/kasety audio) tworzonych na zamówienie (zwanych dalej: „Produktami”), a także prawa i obowiązki stron w zakresie zawieranych umów.

 

 1. Serwis internetowy prowadzony jest pod adresem: eshop.takt.eu przez firmę:

 

TAKT Sp. z o.o.

32-329 Bolesław ul. Wyzwolenia 2

NIP 637-20-86-024, REGON 120382402, KRS 0000273423,

Kapitał Zakładowy 170 430 000 PLN w całości opłacony

Dane kontaktowe: telefon +48 32 295 7000, email: eshop@takt.eu

 

który jest właścicielem serwisu internetowego (zwanego dalej: „Serwisem” lub „Sklepem”), a także jego Administratorem.

 

Zasady działania Serwisu internetowego i przedmiot sprzedaży

 1. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu. Przedmiotem sprzedaży są produkty tworzone na zamówienie Kupującego.
 2. Specyfika i właściwości Produktów oferowanych przez Sprzedawcę są przedstawione na stronie internetowej Sklepu.
 3. W każdym miejscu serwisu informacja dotycząca terminów wyrażona w dniach dotyczy liczby dni roboczych z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych.

Warunki korzystania z Serwisu, składanie zamówień, zawarcie umowy

 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Produktu.
 2. Aby dokonać zakupu za pośrednictwem Sklepu Kupujący musi dokonać rejestracji na stronie internetowej Sklepu. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych rejestrowych oraz kontaktowych.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonania weryfikacji poprawności danych (poprzez prośbę o przesłanie dokumentów rejestrowych) oraz odmówienia realizacji zamówienia w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że podane dane nie są prawdziwe.
 4. Podczas rejestracji Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem sklepu, potwierdza to poprzez odznacznie (?)odpowiedniej opcji na stronie.
 5. Konto klienta może zostać zablokowane lub usunięte przez Administratora w przypadku nie przestrzegania Regulaminu przez klienta lub w przypadku zakończenia współpracy z danym klientem. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących klienta (dane wprowadzone przez klienta przy tworzeniu konta) oraz wszystkich danych dotyczących zleceń klienta, którego konto zostało usunięte, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu.
 6. Dokonując zakupów Kupujący składa zamówienie poprzez dodanie Produktu prezentowanego w Sklepie do koszyka. Przy każdym Produkcie znajdują się dostępne parametry, które Kupujący samodzielnie określa. W zależności od wybranych parametrów Produktu następuje zmiana ceny Produktu oraz jej wyświetlenie. Zmianie może również ulec szacowany czas realizacji. Następnie po wybraniu sposobu i miejsca dostawy oraz formy płatności Kupujący potwierdza dokonanie zakupu poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
 7. Każdy produkt posiada zdefiniowane parametry, których kupujący nie może zmienić. Sprzedający może dokonywać zmian tych parametrów w ramach określonych na stronie produktu.
 8. Warunkiem realizacji zamówienia przez Sprzedawcę jest złożenie przez Kupującego zamówienia w Serwisie oraz dokonanie przez Kupującego wszystkich wymaganych czynności, w tym w szczególności wgranie plików wymaganych do realizacji zamówienia, jak również (w nielicznych przypadkach) udzielenie przez Kupującego odpowiedzi na dodatkowe pytania Sprzedawcy (wykonawcy zamówienia).
 1. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie wyboru przez Kupującego opcji ”Złóż zamówienie”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 2. Na adres e-mail Kupującego wysyłana zostanie wiadomość, potwierdzająca przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji, a w następnej kolejności będą przesyłane bieżące informacje o przebiegu realizacji zamówienia.
 3. Umowa sprzedaży może być zawarta w imieniu Kupującego wyłącznie przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania Kupującego i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.
 4. Sprzedający może odmówić realizacji zamówienia w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przesłane materiały mogą naruszać prawa osób trzecich.

Materiały do produkcji

 1. Materiały przesłane przez Kupującego do druku powinny być przygotowane według specyfikacji przedstawionej na stronach Serwisu. Specyfikacje i makiety dostępne są na stronach produktu.
 2. Każdy plik sprawdzany jest pod względem zgodności ze specyfikacją. W niektórych przypadkach Sprzedający może dokonać drobnych korekt ( zgodnie ze specyfikacją), jednakże w każdym takim przypadku Kupujący jest o nich informowany i przed ostatecznym wykonaniem zmodyfikowanego zamówienia Kupujący dokonuje jego akceptacji
 3. Kupujący może także zrezygnować z zamówienia, jeżeli nie akceptuje prowadzonych przez Sprzedawcę modyfikacji. Istnieje również możliwość zaakceptowania przez Sprzedającego pliku, który nie jest zgodny ze specyfikacją Serwisu, jednakże w takim przypadku ewentualna reklamacja z tytułu wprowadzonych na wyraźne życzenie Kupującego niezgodności ze specyfikacją Serwisu nie zostanie uwzględniona.
 4. Sprzedający nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez Kupującego oraz nie dokonuje korekty treści zawartych w materiałach przesłanych przez Kupującego. Jednakże, jeżeli materiały przesłane przez Kupującego zawierają treści niezgodne z prawem, Serwis może odmówić realizacji zamówienia.
 5. Sprzedawca nie archiwizuje plików graficznych. Piki zamieszczone na serwerze FTP oraz przesłane przez Kupującego w celu realizacji zlecenia, mogą zostać uśnięte po realizacji zamówienia.
 6. W przypadku gdy Sprzedający stwierdził, że przesłane pliki posiadają błędy, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie przedmiotu Zamówienia Sprzedający poinformuje o tym niezwłocznie Zamawiającego. W takim przypadku termin realizacji zamówienia może ulec zmianie i będzie liczony od momentu otrzymania poprawnych plików bądź też zaakceptowanie zmian wykonanych przez Kupującego.

Wynagrodzenie Sprzedawcy i sposób zapłaty

 1. Podane ceny Produktów są wyrażone w wartościach netto oraz brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w PLN.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu oraz udzielania Kupującym dodatkowych rabatów (na zasadach ustalonych w odrębnym Regulaminie Akcji Rabatowej), bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych ( rabatowych ), które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 3. Formą płatności obowiązującą w Sklepie jest płatność przelewem, kartą kredytową, przekazem pocztowym, przelewem online za pośrednictwem serwisu PayU. W serwisie istnieje możliwość wygenerowania faktury proforma oraz wykonania przelewu bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego. W takim przypadku termin realizacji zamówienia liczony jest od daty wpływu płatności na konto Sprzedającego
 4. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności poprzez system PayU są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
 5. W przypadku gdy Kupujący zawierając umowę zobowiązał do zapłaty za zamówiony Produkt, brak zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 7 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia powoduje, że transakcja zostaje uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana.
 6. Dokonując zakupu poprzez Serwis Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

Dostawa

 1. Dostawa w ramach cen przedstawionych na stronie internetowej odbywają się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawy są realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej w paczkach lub też na paletach.
 3. Czas dostawy nie jest wliczany w czas realizacji zamówienia
 4. Sprzedający dołoży wszelkich starań aby zrealizować zamówienie i wysłać je w terminie określonym na stronie internetowej. Z uwagi na charakter prowadzonej sprzedaży oraz z uwagi na możliwe nieoczekiwane zwiększenie zamówień Sprzedawca możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia. O ewentualnym wydłużeniu terminu Sprzedający będzie informował Kupującego drogą mailową.
 5. Produkty zostaną wysłane z pośrednictwem firmy kurierskiej lub spedycyjnej. Sprzedawca zaleca, aby po otrzymaniu przesyłki Kupujący sprawdził zawartość paczki w obecności dostarczyciela w celu weryfikacji czy nie nastąpiło uszkodzenie Produktu.

 

Gwarancje i odpowiedzialność

 1. Kupujący jest odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli dostarczonych mu przez Sprzedającego produktów oraz do sprawdzenia ich ilości i jakości. Wszystkie uwagi do realizacji zamówienia powinny być zgłoszone niezwłocznie po dostawie.
 2. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące wad jawnych podczas   przyjmowania towaru muszą być opisane na liście przewozowym (lub można sporządzić „protokół rozbieżności (uszkodzeń). W przypadku braku takiej adnotacji wszelkie reklamacje z tego tytułu nie będą rozpatrywane i uznawane.
 3. Reklamacje dotyczące wad ukrytych będą zgłaszane na adres eshop@takt.eu w terminie 3 dni od dnia wykrycia wady, ale nie później, niż w ciągu 30 dni od dnia dokonania dostawy.
 4. W wypadku, gdy zgłoszona reklamacja zostanie uznana za uzasadnioną, Kupujący otrzyma produkty wolne od wad, zgodnie ze złożonym zamówieniem lub otrzyma rabat cenowy
 5. Kupujący zachowa produkty dotknięte wadami do dyspozycji Sprzedającego do czasu podjęcia decyzji reklamacyjnej.
 6. W wypadku, gdy dostarczone produkty zostaną przekazane przez Kupującego   dalej,   zmienione   lub   rozdzielone   albo   nie   będą   dłużej w posiadaniu Kupującego, Kupujący cofnie wszelkie swoje żądania, co do produktów dotkniętych wadami ukrytymi, zaś jakiekolwiek roszczenia w tym zakresie nie będą uwzględniane.
 7. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu poniesionych przez Kupującego kosztów lub szkód spowodowanych przez Sprzedającego będzie w każdym wypadku ograniczona do kwoty równej wartości wynagrodzenia netto, jaka wskazana została na fakturze.
 8. W żadnym razie Sprzedający nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, szczególne czy przypadkowe roszczenia, szkody pośrednie lub szkody wyrządzone przez produkt, w tym w szczególności za koszty transportu, wydatki na podróże i zakwaterowanie, utracone korzyści, albo z tytułu jakichkolwiek ekonomicznych przestojów w handlu.
 9. Brak do nakładu do 5 % ilości zamówionych wyrobów lub też 20 sztuk (w zależności, która wartość jest większa) umożliwia zakończenie produkcji i nie skutkuje koniecznością uzupełnienia brakującego nakładu ani też żadnymi karami umownymi. Zwrot nadpłaty związanej z różnicą ilości produktów zamówionych oraz fizycznie wykonanych nastąpi w przeciągu 10 dni roboczych.

 

 

POTWIERDZENIE PRAW AUTORSKICH I/LUB POKREWNYCH dotyczących zlecenia produkcji w TAKT Sp. z o.o.

Korzystając z Serwisu z Zamawiający oświadcza, co następuje :

 1. Korzystając z Serwisu Zamawiający oświadcza, że   posiada   pełne   prawo   do   korzystania   z   jakiejkolwiek   własności   intelektualnej dotyczącej (bezpośrednio lub pośrednio) zlecenia produkcji w TAKT Sp. z o.o., a w szczególności oświadcza, że posiada pełne prawo do utrwalania i zwielokrotniania na jakichkolwiek nośnikach, jakichkolwiek przedmiotów prawa autorskiego i/lub praw pokrewnych, które będzie dostarczał/dostarczył TAKT Sp. z o.o. w materiałach dla celu wykonania zleconej produkcji. Zamawiający oświadcza także, że na żądanie TAKT Sp. z o.o. przedstawi stosowne dowody na potwierdzenie oświadczeń złożonych w zdaniu poprzedzającym.

 

 1. Korzystając z Serwisu Zamawiający oświadcza, że   w   rozumieniu   jakichkolwiek   przepisów   dotyczących   jakiejkolwiek   własności intelektualnej, a w szczególności w rozumieniu przepisów polskiej Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak i przepisów innych państw oraz przepisów międzynarodowych dotyczących praw autorskich i/lub pokrewnych, Zamawiający jest uprawnionym do korzystania z w/w przedmiotów prawa autorskiego i/lub praw pokrewnych oraz z innych przedmiotów własności intelektualnej. W związku z tym Zamawiający oświadcza, że powierzenie produkcji TAKT Sp. z o.o. oznacza jedynie powierzenie mu czynności o charakterze technicznym. Dla   uniknięcia   wątpliwości   Zamawiający   oświadcza, że   powierzenie   TAKT   Sp.   z   o.o.   wyprodukowania jakichkolwiek nośników w żaden sposób nie oznacza, że spółce tej udzielono licencji do rozporządzania i/ lub korzystania z w/w przedmiotów praw autorskich i/lub praw pokrewnych bądź z innych przedmiotów własności intelektualnej na jakichkolwiek polach eksploatacji, a w szczególności określonych w art. 50 polskiej Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak i nie oznacza, że na spółkę tę przeniesiono jakiekolwiek prawo do w/w   przedmiotów   praw   autorskich   i/lub   praw   pokrewnych   bądź   do   innych   przedmiotów   praw   własności intelektualnej. Korzystającym z w/w przedmiotów pozostawać będzie w dalszym ciągu Zamawiający.

 

 1. Korzystając z Serwisu Zamawiający oświadcza, że TAKT Sp. z o.o. nie jest w żaden sposób obciążona lub zobowiązana do wypłacania bądź zabezpieczenia jakichkolwiek wynagrodzeń określonych jakimikolwiek przepisami (czy to prawa krajowego, czy to prawa europejskiego, czy to prawa międzynarodowego), w szczególności określonych polską Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych – a należnych na podstawie w/w przepisów jakimkolwiek podmiotom praw autorskich i/lub pokrewnych bądź podmiotom innych praw własności intelektualnej, jak i należnych jakimkolwiek organizacjom zarządzającym tymi prawami.

 

 1. Korzystając z Serwisu z Zamawiający oświadcza, że TAKT Sp. z o.o. ma prawo przekazywać organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i/lub pokrewnymi, jak i odpowiednim organom Rzeczypospolitej Polskiej, organom innych państw lub organizacjom międzynarodowym (także prywatnym) jakiekolwiek dane dotyczące zleconej produkcji, a w   szczególności   dane   dotyczące   ilości,   tytułów,   czy   też   formy   wyprodukowanych   nośników.   Ponadto Zamawiający oświadcza, że TAKT Sp. z o.o. może się w każdym czasie zwracać do w/w podmiotów oraz do jakichkolwiek podmiotów prywatnych celem potwierdzenia uprawnień Zamawiającego względem przedmiotów w/w praw.

 

 1. Korzystając z Serwisu Zamawiający oświadcza, że TAKT Sp. z o.o. nie będzie zobowiązana do wykonania zleconej produkcji jeśli uzna lub   będzie   miała   podstawy   przypuszczać, że   Zamawiający   nie   jest   upoważniony   (lub   jest   upoważniony nieprawidłowo bądź niepełnie) do przedmiotów w/w praw. W przypadku powzięcia przez TAKT Sp. z o.o. wątpliwości co do pozostawania przez Zamawiającego w prawie do w/w przedmiotów praw, TAKT Sp. z o.o. może   wstrzymać   się   z wykonaniem   produkcji,   aż   do momentu   uzyskania   stosownych   wyjaśnień   od Zamawiającego bądź do momentu potwierdzenia uprawnień Zamawiającego względem materiałów przekazanych do produkcji, albo może zwrócić te materiały Zamawiającemu na jego koszt i ryzyko. Zamawiający oświadcza, że skorzystanie   przez   TAKT   Sp.   z   o.o.   z uprawnień   określonych   w   niniejszym   punkcie,   jak   i   w   punktach poprzedzających,   nie   będzie   stanowić   podstawy   jakiejkolwiek   odpowiedzialności   TAKT   Sp.   z   o.o., a w szczególności z tytułu nie wykonania lub wykonania nieprawidłowego zleconej produkcji.

 

 1. Korzystając z Serwisu Zamawiający zobowiązuje się zwrócić wszelkie koszty (negocjacji, odszkodowania, zadośćuczynienia, procesu, pomocy prawnej, opinii i ekspertyz itp.) poniesione przez TAKT Sp. z o.o. w związku z uzasadnionymi roszczeniami osób trzecich, wynikającymi z ewentualnego naruszenia ich praw, gdyby w/w oświadczenia Zamawiającego okazały się nieprawdziwe lub niepełne. Dodatkowo i niezależnie od powyższego zobowiązania, Zamawiający niniejszym oświadcza, że zwalnia TAKT Sp. z o.o. z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec tych osób, jak i zobowiązuje się, że na wezwanie TAKT Sp. z o.o. wstąpi w miejsce tej spółki do toczących się negocjacji bądź sporu sądowego lub administracyjnego, zwalniając jednocześnie tę spółkę z dalszego w nich uczestnictwa oraz zwracając tej spółce w/w koszty.

 

 1. Korzystając z Serwisu Zamawiający oświadcza, że wykonanie przez TAKT Sp. z o.o. produkcji zleconej przez Zamawiającego nie narazi jej   na   jakiekolwiek   postępowanie   karne,   karno   –   skarbowe   lub   wykroczeniowe. Zamawiający   oświadcza w szczególności, że dokonał sprawdzenia przekazywanych do produkcji materiałów wyjściowych i oświadcza, że nie zawierają one jakichkolwiek treści zakazanych przez jakiekolwiek ustawodawstwo, a w szczególności nie zawierają treści pornograficznych, treści propagujących nazizm, faszyzm, komunizm i/lub terroryzm oraz treści propagujących stosowanie lub produkcję narkotyków bądź innych substancji prawem zakazanych. W przypadku, jeżeli TAKT Sp. z o.o. stwierdzi, że w w/w materiałach znajdują się w/w treści, jest ona uprawniona do odmówienia   wykonania   zleconej   produkcji   lub   do   przerwania   jej   wykonania,   bez żadnych   negatywnych konsekwencji prawnych z tego tytułu. W takim przypadku Zamawiającemu nie przysługują żadne z tego tytułu roszczenia wobec TAKT Sp. z o.o., natomiast Spółka ta jest zobowiązana zawiadomić stosowne organy o zauważonych   w/w   treściach.   Oświadczenia   i   obowiązania   Zamawiającego   zawarte   w   punktach poprzedzających stosuje się odpowiednio.

 

Prawo właściwe

 1. Wszelkie   spory   powstałe   pomiędzy   stronami   będą   rozstrzygane   zgodnie z przepisami   prawa     polskiego,   z wyłączeniem   Konwencji   Wiedeńskiej   o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów, podpisanej w Wiedniu 11 kwietnia 1980 roku.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy pomiędzy stronami, będzie sąd właściwy dla siedziby TAKT.